Albert Schweitzer ziekenhuis

Albert Schweitzer ziekenhuis

Bekijk locaties en contactinformatie

Introductie door het Albert Schweitzer ziekenhuis

Zorg met Hoofd, Hart en ziel - Klinische zorg van topniveau én (basis)zorg dicht bij mensen; deze combinatie maakt van het Albert Schweitzer ziekenhuis een uniek ziekenhuis. Met vier locaties, Dordrecht, Zwijndrecht -en Sliedrecht en een buitenpolikliniek in Ridderkerk is het Albert Schweitzer ziekenhuis dé zorgpartner van inwoners van de regio Zuid-Holland-Zuid. Intensieve samenwerking met andere (zorg)partners maakt het mogelijk te blijven ontwikkelen en innoveren. Of het nu gaat om complexe operaties, spoedeisende hulp, ziekenhuisopname of behandeling in een polikliniek, de medisch specialisten en medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis verlenen zorg met hoofd, hart en ziel.

Kwaliteitscijfers

Albert Schweitzer ziekenhuis

Overlijden

Sterftecijfer

Voor ieder ziekenhuis wordt jaarlijks een sterftecijfer uitgerekend. Dit is de Hospital Standard Mortality Ratio (HSMR). Dit sterftecijfer wordt vastgesteld, om te meten of er in een ziekenhuis meer of minder mensen overlijden dan verwacht. Het sterftecijfer is een gemiddelde, dus niet het totale aantal patiënten dat is overleden. Is het sterftecijfer 100, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het sterftecijfer in een ziekenhuis minder dan 100? Dan zijn er gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht. Omdat het sterftecijfer een gemiddelde is, wordt per ziekenhuis uitgerekend hoeveel het ziekenhuis af kan wijken van de ‘100’ om een normaal sterftecijfer te hebben. 

Sterftecijfer

112 122 132 Albert Schweitzer ziekenhuis
100 Verwacht
Het Albert Schweitzer ziekenhuis had in 2020 een sterftecijfer van 122. Dit is hoger dan verwacht op basis van de kenmerken van de patiënten in dit ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

Sterftecijfers ASz 2020

Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2020 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers  Het sterftecijfer -ook wel de ‘mortaliteit’ genoemd- is één van de manieren (of ‘indicatoren’) om onderlinge verschillen in de prestaties van ziekenhuizen zichtbaar te maken. Het Albert Schweitzer ziekenhuis wil openheid bieden aan zijn patiënten en publiceert daarom hier de cijfers over het aantal mensen dat in dit ziekenhuis overlijdt en in welke diagnosegroepen dit gebeurt. Het ziekenhuis doet dit door de zogeheten Hospital Standardized Mortality Rate (ook wel HSMR) en Standard Mortality Rate (ook wel SMR) (diagnosegroepen) te publiceren. De HSMR is een berekend sterftecijfer en geen absoluut getal. Interpreteren en vergelijken De rijksoverheid heeft sinds 2012 openbaarmaking van de sterftecijfers verplicht gesteld. Er zijn verschillen in de manier waarop ziekenhuizen de cijfers verzamelen en vastleggen. Een vergelijking of ranglijst van ziekenhuizen op basis van de HSMR is daarom niet zinvol. Het sterftecijfer zegt niet per definitie iets over de kwaliteit van de geleverde zorg, omdat ook tal van andere factoren een rol spelen: bijvoorbeeld de samenstelling van de bevolking, lokale verschillen en de wijze van registratie. 

Middel tot kwaliteitsverbetering - Het Albert Schweitzer ziekenhuis gebruikt de sterftecijfers voor kwaliteitsverbetering. Het ziekenhuis doet dit onder andere door regelmatig patiëntdossiers te analyseren. Bij bepaalde ziektebeelden of patiëntcategorieën waar de sterftekans relatief hoger blijkt of lijkt te zijn, wordt nader onderzoek gedaan om de oorzaak hiervan op te sporen. Daarmee kunnen protocollen en interne procedures worden aangescherpt.

HSMR Verslagjaar 2020 is een bijzonder jaar vanwege de COVID-19-pandemie die een grote impact heeft gehad op de ziekenhuiszorg. Vanwege de afwijkende aard van de COVID-19-opnamen en het feit dat er bij aanvang van de pandemie nog geen ervaring was met de behandeling van COVID-19, door de NZa en IGJ besloten om voor 2020 de opnamen met COVID-19 als hoofddiagnose uit te sluiten van de HSMR-berekening. In 2020 zijn in het Albert Schweitzer ziekenhuis 607 patiënten overleden, op een totaal van 21499 klinische opnamen. De HSMR 2020 komt daarmee op 122. Het is vanzelfsprekend dat de HSMR beïnvloed wordt door de Covid-19 crisis. In principe zijn de Covid-19 patiënten geëxcludeerd maar bij nadere analyse blijkt dat er 50 Covid-19 patiënten zijn meegeteld in de HSMR, met een vertekend beeld als gevolg.

Achtergrond Berekende sterftecijfers - De Hospital Standarized Mortality Ratio (HSMR) is een methode om het sterftecijfer te berekenen waarbij rekening wordt gehouden met de factoren die de kans op overlijden beïnvloeden. Hierbij is te denken aan bepaalde chronische aandoeningen, hoge leeftijd, kwaadaardige aandoeningen etc. De HSMR wordt uitgedrukt in een getal dat de verhouding weergeeft tussen het aantal overledenen in één ziekenhuis en het landelijk gemiddelde. Een HSMR onder de honderd geeft aan dat in het betreffende ziekenhuis minder patiënten overlijden dan mag worden verwacht op basis van het landelijk gemiddelde. 


Beperkingen van de HSMR 

1. Bij het berekenen van de HSMR wordt door het CBS niet gecorrigeerd voor het comfortbeleid dat veel patiënten ontvangen tijdens de laatste levensfase. Dit kan een verhogend effect hebben op de HSMR. -

2. De kwaliteit van de HSMR is afhankelijk van de volledigheid en kwaliteit van de gegevensregistratie. Op dit punt is landelijk nog verbetering mogelijk. Er is tussen ziekenhuizen nog steeds sprake van variatie bij de registratie. Voor de HSMR is het bijvoorbeeld belangrijk dat de ICD10-registratie van hoofd- en nevendiagnosen goed en volledig is, zowel voor de sterfgevallen als voor de overige patiënten.

3. Bij de HSMR-berekening kan alleen worden gecorrigeerd voor variabelen die in de landelijke gegevensset van de LBZ worden geregistreerd. Hoewel daarin vele voor de HSMR relevante kenmerken worden vastgelegd, zijn er ook variabelen die niet in de LBZ (kunnen) worden geregistreerd en die wel van belang kunnen zijn voor de HSMR-berekening, bijvoorbeeld de algemene conditie van de patiënt of het stadium van de ziekte. Daardoor kan niet voor alle verschillen (casemix) worden gecorrigeerd. Tevens heeft het ene ziekenhuis meer behandelingsbevoegdheden dan het andere wat mogelijk van invloed kan zijn op het sterfterisico van bepaalde typen patiënten.

4. Ook kunnen ziekenhuizen verschillen in opname- en ontslagbeleid. De mate waarin terminaal zieke patiënten worden opgenomen en ontslagen kan verschillen tussen ziekenhuizen. Dit is onder meer afhankelijk van de afspraken die ziekenhuizen hierover hebben gemaakt met externe voorzieningen voor terminale zorg en met de andere ziekenhuizen in de regio. Omdat dit mede bepaalt of patiënten in een bepaald ziekenhuis overlijden, kan dit ook invloed hebben op de HSMR. 5. Tenslotte is het zo dat als ziekenhuizen zich steeds meer gaan specialiseren, de waarde van de HSMR als overall indicator om sterfte tussen ziekenhuizen te vergelijken afneemt. Vergelijkingen op basis van SMR’s van specifieke diagnose-/specialismeclusters nemen dan in belang toe.

 Analyse afwijkingen HSMR Afwijkingen van de HSMR worden periodiek geanalyseerd op 3 onderdelen: Registratie • De werkwijze van registratie en coderen is verbeterd conform de richtlijn Systeem • De LBZ levering en de bijbehorende populatieselectie is gevalideerd • Een klein aantal administratieve fouten is gecorrigeerd Zorginhoudelijk • Dossieranalyse op afwijkende diagnosegroepen (SMR) Registratie De hoogte van de HSMR wordt direct beïnvloed door de onderliggende registratie. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de groep patiënten met een palliatief of comfortbeleid. Het toepassen van palliatief of comfortbeleid wordt wel geregistreerd maar niet gecorrigeerd in HSMR-berekening. Palliatief of comfort beleid volgt uit afspraken rond behandelwensen van patiënten m.b.t wel of niet (meer) uitvoeren van behandelingen in de laatste levensfase. Comfortbeleid is erop gericht de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk te maken voor patiënt. De verschillende wijze waarop ziekenhuizen invulling aan dit beleid geven samen met demografische verschillen en een afwezige correctie maakt dat er sprake is van een verhogend effect op de HSMR. Een signaal hiervan is te zien in de lager wordende berekende sterftekans terwijl de patiënten steeds ouder worden met steeds meer aandoeningen met daaraan gekoppeld de logische verwachting dat de berekende sterftekans per patiënt zou toenemen. In het ASz is bij 79% van de overleden patiënten sprake van een comfortbeleid hetgeen verwerkt wordt in de registratie. 2 Toelichting publicatie HSMR 2020 - Albert Schweitzer ziekenhuis – december 2021 Zorginhoudelijk De patiëntenpopulatie binnen de HSMR is diffuus verdeeld binnen de groep (kwetsbare) ouderen (≥ 65 jaar) die veelal zijn opgenomen met aan leeftijd gerelateerde problematiek en chronische aandoeningen, vaak in combinatie met progressieve aandoeningen dan wel complicaties zoals infecties. Standard Mortality Rate (SMR) * De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijke gemiddelde maar dan specifiek voor een bepaalde diagnosegroep of patiëntencategorie. De SMR’s zijn berekend over alle diagnosegroepen waaruit de HSMR is opgebouwd en voor bepaalde patiëntengroepen die zijn gebaseerd op wel of niet met spoed opgenomen, bepaalde leeftijdscategorieën en geslacht. Bron: HSMR Rapport Albert Schweitzer ziekenhuis 2018-2020 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Locaties en contactinformatie

Locaties

 • Dordwijk Hoofdlocatie
  Albert Schweitzerplaats 25
  3318 AT Dordrecht
 • Zwijndrecht
  Langeweg 336
  3331 LZ Zwijndrecht
 • Sliedrecht
  Wilhelminastraat 75
  3361 XV Sliedrecht
 • GOED Ridderkerk
  Jan Luykenstraat 8
  2985BV Ridderkerk
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen