Erasmus MC

Al sinds 2003 maakt het Erasmus MC een vijfjarenstrategie. Koers’08 was de eerste, gevolgd door Koers’013, Koers18 en nu Koers23. In elke Koers maken we duidelijk welke ambities we hebben bij het verlenen van zorg aan patiënten, het geven van onderwijs en verzorgen van opleidingen en het doen van wetenschappelijk onderzoek. We beschrijven welke organisatievorm hierbij helpt en Erasmus MC’ers faciliteert hun werk te kunnen doen. Daarbij houden we rekening met interne ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de wereld om ons heen.

Koers18 stond in het teken van waardegedreven zorg voor patiënten en een herkenbare profilering van het Erasmus MC als tertiair zorgcentrum en zichtbaar wetenschappelijk topinstituut. De keuze voor een focus op tertiaire zorg was alleen mogelijk door verbindingen te leggen met zorgaanbieders in de regio.

Met Koers23 bouwen we door op deze Koers18 ambities.

Koers23 heeft als motto Technologie & Toewijding. Deze twee woorden drukken de essentie uit van waar het Erasmus MC zich voor inzet. Toewijding komt tot uitdrukking in de manier waarop Erasmus MC’ers hun werk doen. Aandacht voor onze patiënten en voor elkaar, bezieling voor het wetenschappelijk onderzoek en betrokkenheid bij onze studenten. En dit alles in een technologisch snel veranderende omgeving. Onze strategische ambities hebben raakvlakken met beide aspecten: mensen en technologie, zorg en innovaties, samenwerken en impact hebben.

Kwaliteit / Behandelresultaten

Erasmus MC

Overlijden

Sterftecijfer

Voor ieder ziekenhuis wordt jaarlijks een sterftecijfer uitgerekend. Dit is de Hospital Standard Mortality Ratio (HSMR). Dit sterftecijfer wordt vastgesteld, om te meten of er in een ziekenhuis meer of minder mensen overlijden dan verwacht. Het sterftecijfer is een gemiddelde, dus niet het totale aantal patiënten dat is overleden. Is het sterftecijfer 100, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het sterftecijfer in een ziekenhuis minder dan 100? Dan zijn er gemiddeld minder mensen overleden dan verwacht. Omdat het sterftecijfer een gemiddelde is, wordt per ziekenhuis uitgerekend hoeveel het ziekenhuis af kan wijken van de ‘100’ om een normaal sterftecijfer te hebben. 

Sterftecijfer

103 111 119 Erasmus MC
100 Verwacht
Erasmus MC had in 2018 een sterftecijfer van 111. Dit is hoger dan verwacht op basis van de kenmerken van de patiënten in dit ziekenhuis.
Toelichting van het ziekenhuis:

Sterfte in 2018

In het jaar 2018 zijn er 34813 patiënten opgenomen geweest in het Erasmus MC, waarvan er 843 (2,4%) zijn overleden.

HSMR 2018

Het sterftecijfer over 2018 is berekend op basis van het landelijke berekeningsmodel van 2018. Een HSMR-uitkomst van 100 betekent dat de verwachte sterfte gelijk is aan de geobserveerde sterfte. Bij een getal onder de 100 is de sterfte lager dan verwacht, bij een getal boven de 100 is de sterfte hoger dan verwacht. Het HSMR-sterftecijfer voor 2018 van het Erasmus MC is 111; het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 103-119. Deze HSMR is significant hoger dan het landelijk gemiddelde, maar wel duidelijk gedaald ten opzichte van 2017 (121)Jaarlijks vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan alle Nederlandse ziekenhuizen om een gemiddeld sterftecijfer van het gehele ziekenhuis (HSMR). Dit is de ‘Hospital Standardised Mortality Ratio’, een gecorrigeerd ziekenhuissterftecijfer. Dit cijfer geeft aan hoeveel patiënten in een ziekenhuis zijn overleden, gecorrigeerd voor de verwachte sterfte, in verhouding tot de landelijke ziekenhuissterfte in dat jaar. Voorstanders van dit cijfer zien dit als een maat voor kwaliteit van de geboden zorg in een ziekenhuis. Daarnaast moeten ziekenhuizen ook hun SMR-sterftecijfers publiceren (Standardised Mortality Ratio). Dit geeft de verhouding weer tussen het werkelijke aantal sterfgevallen in een ziekenhuis en het te verwachten aantal sterfgevallen, uitgesplitst naar diagnose- en patiëntengroepen. Voor de berekening van de HSMR worden alleen klinische opnames meegenomen die binnen een van de diagnosegroepen vallen. De HSMR is het gemiddelde over alle SMR's.

Bezwaar tegen de HSMR

Een hoge HSMR kan opgevat worden als een signaal dat er mógelijk tekortkomingen zijn in de kwaliteit van zorg. Echter, in de huidige methode wordt onvoldoende rekening gehouden met de ernstig zieke, vaak complexe patiënten in een universitair medisch centrum (umc) en wordt vergeleken met minder zieke patiënten met dezelfde diagnose in een algemeen ziekenhuis. Verder wordt alleen gekeken per ziekenhuisopname en niet naar de sterfte buiten het ziekenhuis. Voor sommige ziekten geldt dat er meerdere opnames nodig zijn en kan de mortaliteit dus niet worden afgemeten aan een enkele opname. Daarnaast verschilt het opname- en ontslagbeleid bij ernstig zieke patiënten tussen Nederlandse ziekenhuizen onderling, mede afhankelijk van de beschikbaarheid van palliatieve zorg en hospices, waardoor cijfers onvergelijkbaar worden. Dit is verwoord in publicaties van het Erasmus MC (zie referenties onderaan deze pagina)..
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Contactinformatie

Locaties

  • Rotterdam
    Dr.Molewaterplein 40
    3015 GD Rotterdam
Vergelijk
Ziekenhuizen om te vergelijken:
+ Ander ziekenhuis toevoegen Maximaal 3 ziekenhuizen